ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 SATICI                

Unvan  :              Pika Robotik Tek. San ve Tic. A.Ş. (“Satıcı” olarak anılacaktır.)

Mersis No          :              0729124207800001

Adresi   :              Barbaros Mah.Şebboy Sokak Halkbank No:4/1 İç Kapı No: 2

Ataşehir/İstanbul

E-posta              :              info@pikarobot.com

Telefon               :              0850 888 2453

 ALICI (TÜKETİCİ)           :               

Ad Soyad/Unvan            :              ### (kısaca “Tüketici”, “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Adresi   :              ###

E-posta              :              ###

Telefon :              ###

(İşbu Sözleşmede Pika ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve beraberce “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.)

KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun (“Form”) konusu; Tüketicinin Satıcıya ait https://Pika.bike internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı, teslimi ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik(“Yönetmelik”) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

Taraflar, https://Pika.bike sitesinde yer alan işbu ön bilgilendirme formunun, kullanım şartları ve Tüketici tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ile birlikte mesafeli satış sözleşmesinin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

Elektronik ortamdan alınan ürünün tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler SATICI’ya ait internet sitesinde yer almakta olup bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

Tüketici işbu sözleşmeye konu olan ürünleri/hizmetleri; banka kartı, kredi kartı ve hesaba kredi yükleme seçeneklerinden tercih ettiği ödeme yöntemi aracılığıyla satın alabilecektir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli/kampanyalı olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Tüketicinin satın almakta olduğu hizmete ilişkin bilgiler ise şu şekildedir:

Hizmet Adı        Birim Tutarı       Adet      KDV Tutarı         Satış Fiyatı

###       ###       ##          ###       ###

Ödenecek KDV’li toplam tutar (TL):      ###

Ödeme Şekli:    ###

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

Teslimat bilgileri olarak Tüketici tarafından sipariş esnasında doldurulan bilgiler esas alınacaktır.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 2’de belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. Pika’nın web sitesinde ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak hatayla yanlış yazılan veya güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının Tüketiciye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Tüketiciye gerçek fiyat bildirilir. Tüketicinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

HİZMETİN TESLİMATI ve İFASI

SATICI, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, ALICI tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde sipariş verilirken girilen teslimat adresine teslim eder.

Sipariş konusu hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

CAYMA HAKKI

Cayma hakkı, Alıcı’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin; Satıcı ile yaptığı işbu Sözleşme ile bağlı olmak istemediğini satın aldığı hizmetin teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Satıcı’ya bildirmesidir.

Ne var ki, Yönetmeliğin 15/1-h madde hükmü, tüketiciye tanınması gereken cayma hakkının istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre; Alıcı, 14(on dört) günlük cayma hakkı süresi içerisinde Satıcı tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanmaya başladığı takdirde cayma hakkından yararlanamayacaktır. Hizmetlerin cayma hakkı süresi içerisinde kullanılmaması halinde 7.1 hükmü geçerli olacak ve Alıcı’nın 14 günlük koşulsuz cayma hakkı olacaktır.

İşbu sınırlar dahilinde kullanılabilecek olan cayma hakkına ilişkin bildirim, info@pikarobot.com e-mail adresine yapılır.

GENEL HÜKÜMLER

Alıcı, işbu Formda satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı; işbu Formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne/hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Satıcı; hizmetin ifasının imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcıya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcıya iade eder.

Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Pika websitesi ve mobil uygulaması üzerinden yaşanılan herhangi bir sorun ile ilgili; info@pikarobot.com e-mail adresine e-posta gönderilerek, 0850 888 2453 numaralı Pika Çağrı Merkez’i aranarak, Pika sosyal medya hesapları, Pika mobil uygulaması veya websitesindeki destek hattı üzerinden bildirimde bulunulabilir.

Gönderilen şikayetler en geç 3 işgünü içinde değerlendirilerek şikayet sahibine süreç ile ilgili bildirim yapılmaktadır. Pika’dan kaynaklanmayan nedenlerle aksamaların olması durumunda    Pika sorumlu tutulmayacaktır.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Tüketicinin hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını haiz olmayan Alıcı için, taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

GEÇERLİLİK

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

SON HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcıyı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

KABUL BEYANI

Kullanıcı İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğini kabul ve beyan etmiş bulunur.

BİZERO SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Satış Sözleşmesi (Sözleşme), aşağıdaki taraflar arasında ve Sözleşme dahilinde belirlenen hükümler çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI

UNVAN               : Mehmet AKINCILAR – Pika Mobilite Paylaşım Platformu (Satıcı konumunda, “Pika” olarak anılacaktır.)

MERSİS NO       :              0729124207800001

ADRESİ               :              Barbaros Mah.Şebboy Sokak Halkbank No:4/1 İç Kapı No: 2

Ataşehir/İstanbul

E-POSTA             : info@pikarobot.com

TELEFON            : 0850 888 2453

ALICI

AD-SOYAD / UNVAN     : ### (“Alıcı” olarak anılacaktır)

ADRESİ                              : ###

E-POSTA                           : ###

TELEFON                           : ###

SEPET                                : ###

Pika ile Alıcı arasında web sitesinde verilen onay ile kurulan ve hüküm ifade etmeye başlayan İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) ile; Alıcı Sözleşme dahilinde sipariş ettiği Araç/Ürünün bedelini ve varsa kargo ücreti, resim, harç, vergi gibi haricen ortaya çıkacak ek ödemeleri Araç/Ürünün satın alımı dolayısıyla malik sıfatıyla ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu bedelleri, Pika’nın internet sitesinde sağladığı online ödeme altyapısı ile kredi/banka kartı kullanarak ya da en geç 1 (Bir) gün içerisinde Pika’nın belirlediği banka hesabına ödemeyi kabul, taahhüt ve beyan eder.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (Yönetmelik) uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları, 6502 sayılı Kanun’dan ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülüklerini bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusunu; Alıcı’nın Pika’ya ait “www.pikarobot.com” uzantılı Web sitesi üzerinden duyurmuş olduğu Araç/Ürünlerden satın alma iradesini beyan ettiği Araç/Ürünü bedelini en geç 1 (Bir) gün içerisinde ödemek kaydıyla sipariş verdiği, Pika’nın da Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Araç/Ürünün satışı ve belirtilen şartlar dahilinde teslimi ile ilgili olarak mevcut Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, ifa borçlarının meydana gelmesi oluşturur.

2-) ÜRÜN TESLİMİ VE ŞEKLİ

İşbu Satış Sözleşmesi; Alıcı tarafından fiziksel olarak imzalanmakla veya elektronik ortamda onaylanmakla birlikte yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürünün / Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

Ürün / Hizmet, Alıcı’nın Pika’ya Sözleşme dahilinde veya Sipariş formunda bildirdiği adrese ve yetkili kişi / kişilere teslim edilecektir.

3-) TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Pika; kendi inisiyatifi ve şirket politikası dahilinde kampanya yürütmediği, bu kampanyayı duyurmadığı ve Sözleşme’de aksine bir hüküm olmadığı sürece, Ürünün teslimat masrafları Alıcı’ya ait olacaktır. Pika bu hususta yapacağı kampanyaların sürecini ve kampanya tutarını belirleme hakkını saklı tutmaktadır.

Ürün / Hizmetin teslimatı; Ürün bedelinin ödenmesinden sonra ve Pika’nın stoklarındaki uygunluk doğrultusunda taahhüt edilen sürede yapılır. Pika, sipariş konusu Ürün / Hizmet ediminin ifasının imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürün / Hizmetin Alıcı tarafından sipariş edilmesinden ve bedelinin ödenmesinden itibaren 30(Otuz) gün içinde gönderimin yapılacağı kargo firmasına teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün / Hizmet Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarından kaynaklı bir problem sebebiyle iptal edilirse, Pika Ürün / Hizmet teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve sonrasında yapılacak yeni bir ödeme ile teslim süresi olan 30 günlük zaman dilimi sıfırdan işlemeye başlar.

Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde, kargo ve teslimata dair diğer giderlerden Alıcı sorumlu olur.

4-) ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Alıcı, Pika Web Sitesinde yer alan Sözleşme konusu Ürünün / Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen Ön Bilgilendirme formunu ve Web Sitesi dahilindeki Ürünlere dair diğer tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve İşbu Sözleşme ile de elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

Alıcı, Tüketici sıfatıyla yapacağı talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Pika İletişim bilgilerine ve / veya Pika Web sitesinin sağladığı kanallar aracılığıyla Pika’ya ulaştırabilir. Alıcı işbu Satış Sözleşmesini ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylamakla veya fiziksel olarak imzalamakla; Mesafeli Sözleşmelerin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürün / Hizmet’e ait temel özellikler, Ürün / Hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile fiyatlandırmaya dair tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini, Pika Ön Bilgilendirme Formu dahilinde yazan hususları anlayıp, onayladığını teyit etmiş olur.

Ürün / Hizmet tesliminde Alıcı’nın kargo paketinin bütünlüğünü, hasar alıp almadığını makul bir Tüketiciden beklenen seviyede kontrol etmesi gerekmektedir. Sözleşme konusu Ürünü / Hizmeti teslim almadan önce kontrol etmeksizin; kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı veya kargo şirketinden kaynaklı ayıplı şekilde teslim alması durumunda zarara katlanma yükümlülüğü ve sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir.

Ürün / Hizmetin; kutusunun, ambalajının hasarlı olduğunun Alıcı tarafından anlaşılması durumunda teslim alınmaması, kargo şirketi görevlisine durumu bildirerek paketi kabul etmemesi gerekmektedir. Kontrol etmeden veya kontrol ettikten sonra kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürün / Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün / Hizmetin sorumluluğu ve zararlara katlanma yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

Alıcı, satın aldığı ürünün bedeli 1 (Bir) gün içerisinde ödemez veya banka kayıtlarından / hesaplarından kaynaklanan bir sebeple Ürün / Hizmet bedeli Pika’nın belirlediği banka hesabına aktarılmazsa, Pika’nın ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Alıcı, sözleşme görüşmeleri dahil olmak üzere; işbu sözleşme dahilinde, sipariş verme aşamasından başlayarak ürün teslimi ile Satış Sözleşmesi’nin nihayete erdirilmesi veya gelecekte kurulacak herhangi bir iş / ticaret ilişkisi dahilinde vereceği her neviden bilgiyi gerçeğe uygun şekilde beyan etmek ve Pika’ya aktarmak zorundadır.

Alıcı, Pika’ya ait internet sitesini kullanırken, sipariş oluştururken ve satış sonrasında taraflar arasında kurulabilecek her türlü iş / ticaret ilişkisi dahilinde yapacağı fiil ve tasarruflarda yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde; Alıcı’nın kusurundan, ihmalinden kaynaklanacak veya kasıtlı olarak sebep olacağı haksız fiil veya suçlardan doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Alıcı’ya yüklenecektir.

Alıcı, Pika’ya ait internet sitesini kullanırken hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, kanunda amir emredici hükümlere aykırı, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının maddi / manevi hak ve bütünlüğüne tecavüz edecek fiil ve tasarrufta bulunamaz. Ayrıca site üyesi Alıcı / Potansiyel Alıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlaştırıcı faaliyette bulunamaz, siteyi spamlama veya virüs saldırısı işleminde bulunamaz. Aksi takdirde işbu Sözleşmede bahsedildiği üzere; Türk Ceza Kanunu madde 243 vd. hükümlerine göre “Bilişim Alanında Suçlar” kapsamında yasal sürecin başlatılacağının bilgisine sahip olacaktır.

5-) SATICININ (BİZERO’NUN) HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Pika; Sözleşme konusu Ürün / Hizmet’in Tüketici Mevzuatına ve Genel Hükümlere uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslim edilmesinden sorumludur. Pika, mücbir sebepler veya nakliyeyi ve Alıcı’ya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu Ürün / Hizmeti süre içinde teslim edemezse, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bu aksaklığı bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün / Hizmet, Alıcı tarafından Pika’ya bildirilen kişiden başka bir kişiye teslim edilecek ise ve Pika’ya bu bilgilendirme yapıldıysa, teslim alacak olan (sonradan bildirilen) kişinin teslimatı kabul etmemesinden dolayı Pika sorumlu tutulamaz.

Ürünün / Hizmetin ve tüm Pika Faaliyetlerinin temel özellikleri, teknik detayları (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) ve fiyatı Pika’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. (www.pikarobot.com). Satıcı tarafından herhangi bir kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün kampanyalı özellikleri ve satış prosedürü kampanya bitiş tarihine kadar geçerlidir.

Pika tarafından belirlenen ve potansiyel alıcılar için satışa sunulan ürünlerin satış fiyatları, www.pikarobot.com sitesinde ilan edilen fiyatlardır. İlan edilen fiyatlar ve vaat edilen kampanya ve teknik donanımlar, Pika tarafından değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu süre sonrasında Alıcı’nın herhangi bir şekilde kampanyalı fiyattan Ürün / Hizmeti talep hakkı bulunmamaktadır. Sitede gösterilen fiyatlar, Sözleşme konusu Ürün / Hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatıdır.

Pika’ya ait internet sitesi üzerinden; Pika’ya ait olmayan, Pika ile ilgisi olmayan ve işletmesi Pika kontrolünde olmayan başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve / veya işlettiği başka web sitelerine veya başka içeriklere link bağlantı hizmeti verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı ve reklam hizmeti sağlamaktan ibaret olup, herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte; Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti ve taahhüt niteliği taşımamaktadır.

6-) CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın, satın aldığı Ürün / Hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme dahilinde yapılan Satışa ve Tüm Ticari Faaliyetlerle ilgili sair bildirimler, Pika’ya ait ve / veya Pika Web Sitesi’nde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.

Cayma hakkının kullanılabilmesi için; cayma süresi içerisinde mevzuat hükümlerine ve Web Sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak Pika’ya bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde;

Alıcı, cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürünü Pika’ya geri gönderir.

Cayma hakkı kapsamında iade edilecek olan Ürün; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa Ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Ürün Bedeli, Alıcı’ya ödediği şekilde ve miktarda iade edilir. Ürün Pika’ya iade edilirken, Ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı iade ettiği Ürünü, Pika Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen anlaşmalı kargo şirketi ile Pika’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Pika’ya aittir. Alıcı’nın malı iade sürecinde, Ürünü Ön Bilgilendirme formunda belirtilen Pika’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir firma ile göndermesi durumunda iade kargo bedelini Alıcı öder ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumlu olur.

Cayma hakkının kullanılması sürecini başlatmak isteyen Alıcı; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun madde 48/4’e ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 27 Kasım 2014 tarihli Yönetmelik’in 9. Maddesinden kaynaklanan cayma hakkını kullandığını AÇIK VE NET şekilde bildiren bir beyan ile söz konusu bildirime şu unsurları ekleyecektir:

Cayma hakkının kullanılacağı, Satıcı pozisyonundaki Pika’nın ticari unvanı, iletişim bilgileri ile adresi

Cayma hakkına konu olan Ürün / Hizmetin ismi, bedeli, sipariş tarihi, teslim tarihi

Tüketicinin adı-soyadı, adresi ve imzası ile son olarak tarih.

7-) CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı şu durumlarda kullanılamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki ve döviz kurundaki ani dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Pika’nın kontrolünde olmayan Ürün veya Hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünlerde)

Tüketicinin şahsi istekleri doğrultusunda veya açıkça ihtiyaç duyduğu şekilde hazırlanan, bu sebeple artık niteliği itibariyle Türk Borçlar Kanunu kapsamında “Parça Borcu” şeklinde tanımlanan Ürünlere ilişkin sözleşmelerde

Hızlıca bozulma tehlikesi olan veya cayma / iade süreci dahilindeyken son kullanma tarihinin geçme ihtimali bulunan Ürün / Hizmetlere ilişkin sözleşmelerde tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi Ürünü koruyucu unsurları açılmış olan Ürünler ile; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

Tesliminden sonra başka Ürünlerle karışan, entegre olan ve doğası gereği bir şekilde ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında; eser, marka, buluş veya edebiyat eserleri ile her türlü maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

Abonelik Sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

Türk Borçlar Kanunu kapsamında belirli veya kesin vade belirlenen Ürün Alışverişi veya Hizmet sağlanmasına ilişkin konularda. Öyle ki; belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek temini ve eğlence / dinlenme amacıyla yapılan serbest zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

Bahis ve piyangoya dair hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

Elektronik ortamda onay beyanı ile anında sonuç doğuran ve ifa edilen hizmetler ile Tüketici’ye anlık olarak teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Ürün / Hizmet’in, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda verilen hizmetler) Ürün / Hizmet türlerinden teşekkül etmesi halinde Alıcı ile Pika arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil / Eğlence kategorisinde satışan sunulan bu neviden Ürün / Hizmetlerin iptal ve iade şartları Pika’nın uygulama ve şirket prosedürlerine tabidir.

😎 MÜCBİR SEBEPLER

Ölüm, hastalık, kaza, doğal afetler, siber saldırılar, yasal engeller ve her neviden mücbir sebeplerle işbu Sözleşme ile ifa edilmesi taraflara yüklenen borçların ifası imkânsız hale gelirse; mücbir sebebe maruz kalıp ifasını gerçekleştiremeyen Taraf, mücbir sebep ortadan kalktığı andan veya sebebin varlığı devam ederken imkânı olduğu ilk andan itibaren 24 saat içinde diğer tarafı bu durumdan haberdar etmekle yükümlüdür.

Mücbir sebep varlığı dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ispatlandığı ve diğer tarafa bildirim yapıldığı müddetçe; Taraflar’ın üstlendikleri ifa yükümlülüklerini yerine getirmemesi, Sözleşme’ye aykırılık olarak değerlendirilmeyecektir. Buna karşın; bildirim yükümlülüğü ihlal edilir veya mücbir sebep perdesi altında Sözleşme sürecinde yapılan işlem ve görüşmelerin karşılığında Taraflar’dan biri zarara uğrarsa, kusuruyla buna sebep olan taraf zararı tazmin eder.

9-) BİLDİRİM VE TEBLİGATLAR

Taraflar, işbu Sözleşme’nin sonunda detaylıca belirtilen iletişim ve ikametgâh bilgileri doğrultusunda tebligat yapılacağını, yasal tebligat adresi bu Sözleşme’de belirtilen adresten başka bir adres olması (değişmesi) durumunda 5 (beş) iş günü içinde diğer tarafa yeni adresi bildireceğini, aksi halde yapılacak tebligatın usulüne uygun ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar arasında işbu Sözleşme dahilinde gerçekleşecek olan her türlü bildirim, itiraz, teklif, teklif kabulü, onay bilgisi, ret bilgisi ve her neviden iletişim yolu, Sözleşme dahilinde belirtilen iletişim kanalları üzerinden gerçekleşecektir.

10-) GİZLİLİK VE VERİ KORUMASI

Taraflar; işbu Sözleşme kapsamında birbirlerine hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, elde ettikleri her neviden verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “Özel Nitelikli Veri” olduğunu ve bu gizli bilgiler ile özel nitelikli kabul edilen verilerin yasal zorunlulukların getirdiği yükümlülüklerde resmi makamlar haricinde hiçbir üçüncü kişiye açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kişisel Veri Koruması noktasında esas alınacak olan metin ise; 6698 sayılı Kanuna aykırı olmayan ve “https://Pika.bike/tuketici-sozlesmesi/” internet sitesinde yer “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” başlığı altında amir olan hükümler olduğu taraflarca kabul edilir.

11-) BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme özelinde yapılacak her türlü yazışma, Mevzuatta sayılan zorunlu haller hariç olmak üzere e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Pika’nın resmi defter ve kayıtlarıyla; kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu Sözleşme maddesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. Maddesi kapsamında bir “delil sözleşmesi” olduğunu, doğabilecek bir uyuşmazlık neticesinde Pika tarafından öne sürülecek kayıtların Resmi Makamlarca onaylanmış evraklar haricinde başkaca bir enstrüman ile doğruluğunun çürütülemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12-) YÜRÜRLÜK

Alıcı / Kiralayan;

14 Madde ve 8 sayfadan oluşan İşbu Satış Sözleşmesi’ni okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümlerini aynen kabul ettiğini beyan etmiş olur. Sözleşme, Alıcı/Kiralayan tarafından elektronik ortamda veya fiziksel olarak imzalanmak suretiyle yürürlüğe girmiş ve her iki taraf için ifa borçlarını doğurmaya başlamıştır.

13-) DEĞİŞİKLİKLER VE BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’de yapılacak olan tüm eklenti ve değişiklikler ancak yazılı yapılması halinde hüküm ifade eder.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya hükmün bir kısmını, yargılamaya ve hüküm kurmaya elverişli Türk yargı organları veya idari makamlar tarafından geçersiz, uygulanamaz veya yasaya aykırı bulunması halinde, Sözleşme’nin diğer maddeleri varlığını koruyacak ve Sözleşme hüküm, sonuç ve borç doğurmaya devam edecektir.

Yetkili makamlarca herhangi bir hüküm geçersiz veya uygulanamaz bulunursa; hükmün belli bir kısmının çıkartılması veya değiştirilmesi ile uygulanabilir hale geleceği durumlarda söz konusu hüküm, Taraflar’ın ticari çıkar ve amaçlarına uygun şekilde, yazılı ve birbirine uygun irade beyanları ile tadil edilecektir.

14-) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan Sözleşme ve İşlemlerde, Alıcı’nın Ürün veya Hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Belirlenen bu tutarın üstündeki anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

EK-1

BİZERO CAYMA FORMU

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ un 48. Madde 4. Fıkrası ve aynı Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, 27 Kasım 2014 Tarihli Yönetmelik’in 9. maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum tutarın tarafıma iade edilmesini talep ederim.

Kime:    Pika Robotik Tek. San. ve Tic. A.Ş.

Muhatabın adresi:         Barbaros Mah.Şebboy Sokak Halkbank No:4/1 İç Kapı No: 2

Ataşehir/İstanbul

Muhatabın iletişim bilgileri:      info@pikarobot.com 0850 888 2453 

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:              ###

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:              ###

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:            ###

Tüketicinin adı ve soyadı:          ###

Tüketicinin adresi:         ###

Tüketicinin imzası:        ###

Tarih:    ###

Contact